Podmínky použití

Podmínky užívání webových stránek - www.dobludiste.cz

 1. Webové stránky jsou určeny výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webových stránek nebo jakékoliv jejich části nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.
 2. Provozovatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost těchto webových stránek. V případě jejich nedostupnosti nebo nesprávné či omezené funkčnosti není Provozovatel povinen hradit jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné či jiné škody vzniklé v souvislosti s nemožností použití těchto webových stránek.
 3. Obsah webových stránek je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webové stránky vstupuje, resp. k jejich obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 4. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 5. Využití prezentovaného postupu či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, mohou vést ke vzniku újmy. Za takovou újmu nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce, správce či Provozovatel webových stránek.
 6. Výhrady prezentované v odst. 4 a 5 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na těchto webových stránkách odkazuje.
 7. Nahrávání, vkládání nebo stahování jakéhokoliv materiálu, který porušuje autorská práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva, je zakázáno. Provozovatel si vyhrazuje právo takové materiály odstranit. Nahrávání, vkládání nebo stahování jakéhokoli materiálu, který porušuje práva na publicitu a soukromí jakékoli osoby, stejně jako jakéhokoli materiálu, který lze považovat za urážlivý nebo hanlivý, jakož i materiálu, jehož obsah nebo nahrání na webové stránky je jakkoli v rozporu s právními předpisy, je zakázáno, a takovýto materiál bude odstraněn nebo změněn dle uvážení Provozovatele, jakmile se o něm Provozovatel dozví.
 8. Odkazy na webové stránky třetích stran se poskytují návštěvníkovi pro zlepšení jeho uživatelského zážitku. Provozovatel není odpovědný za dostupnost těchto webových stránek třetích stran ani za obsah, informace, software produkty a služby těchto webových stránek třetích stran ani za aktivity, které s nimi souvisejí. Provozovatel nekontroluje obsah na těchto webových stránkách třetích stran a každé rozhodnutí použít takový odkaz je na vlastní nebezpečí. Provozovatel není odpovědný za dostupnost webových stránek třetích stran.
 9. Máte‑li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na Provozovatele prostřednictvím e-mailu info@dobludiste.cz.
 10. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena Provozovateli. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázány.
 11. Na webových stránkách jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tyto webové stránky. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a přestupkem podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde‑li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webové stránky a nadále je nepoužívejte!
Vyhledávání